Bloog Wirtualna Polska
Są 1 278 082 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Statut Fundacji "Ukoić Ból Dziecka" z siedzibą w Warszawie

wtorek, 25 listopada 2008 20:36

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Ukoić Ból Dziecka" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

P. Grażynę Mirus

oraz

P. Krzysztofa Rudzik

Zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie, Al. Solidarności 90, za numerem repertorium A-Nr 4667/9 z dnia 09.06.1999 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. (Dz.U.Nr 46, poz. 203 z 1991 r. tekst jednolity) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 5

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 6

Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.

 

§ 7

Fundacja będzie używać pieczęci, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 9

 • 1. Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
 • 2. Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.

 

II. Cele i zasady działania.

§ 10

Fundacja została powołana w celach:

 • 1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
 • 2. Udzielenie pomocy dziecięcym szpitalom i placówkom medycznym.
 • 3. Pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
 • 4. Pomoc Domom Dziecka.
 • 5. Krzewienie Kultury Fizycznej.
 • 6. Organizowanie i finansowanie wakacyjnych form wypoczynku dla osób objętych celami Fundacji.
 • 7. Edukacja dzieci i działalność na rzecz ochrony środowiska.
 • 8. Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los z rodzin patologicznych i rozbitych.
 • 9. Pomoc dzieciom głodującym oraz rodzinom w krytycznych sytuacjach materialnych.

 

§ 11

 • 1. Poradnictwo dla dzieci niepełnosprawnych i chorych, ich rodzin (między innymi prowadzenie telefonu zaufania dla wyżej wymienionych osób).
 • - informowanie o instytucjach Rządowych, Samorządowych oraz organizacjach pozarządowych mogących pomóc osobom wymienionym w Fundacji,
 • - prowadzenie i finansowanie telefonu zaufania dla osób objętych celami Fundacji - infolinia bezpłatna,
 • - dla rodzin z problemami alkoholowymi,
 • - mających niepełnosprawne dzieci,
 • - nie radzących sobie z codziennymi problemami.
 • 2. Organizowanie i finansowanie hospicjum, ośrodków wypoczynku, rehabilitacji, nauki, rozrywki kulturalnej dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.
 • 3. Organizowanie i finansowanie spotkań, prelekcji dla rodziców, opiekunów dzieci potrzebujących pomocy:
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, informacji dotyczących problemów osób objętych celami Fundacji.
 • 4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania w kraju i zagranicą.
 • 5. Udzielanie finansowej pomocy szpitalom i placówkom medycznym - zakup krwi.
 • 6. Pomoc finansowa i rzeczowa rodzicom samotnie wychowującym dzieci:
 • - ubrania,
 • - pomoce szkolne,
 • - żywność,
 • - dopłata za wycieczki szkolne.
 • 7. Rzeczowa i/lub finansowa pomoc Dom Dziecka:
 • - ubrania,
 • - pomoce szkolne,
 • - wyposażenie sal.
 • 8. Organizowanie i finansowanie zawodów sportowych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 • 9. Organizowanie i finansowanie koloni i zimowisk, lato w mieście dla osób objętych celami fundacji.
 • 10. Edukacja dzieci i działalność na rzecz ochrony środowiska:
 • - organizowanie i współfinansowanie z innymi organizacjami pozarządowymi na temat ochrony środowiska,
 • - prowadzenie prelekcji o środowisku.
 • 11. Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los z rodzin patologicznych i rozbitych

-   prowadzenie i finansowanie świetlicy.

 • 12. Pomoc dzieciom głodującym oraz rodzinom w krytycznych sytuacjach materialnych:
 • - dofinansowanie obiadów w szkołach
 • - pomoc rzeczowa - odzież, pomoce szkolne, wyżywienie dla w/w osób.

 


§ 12

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy i plany działania.

 

§ 13

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji założycielski w kwocie 1.100,00 zł.

Słownie tysiąc sto złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia>

Grażyna Mirus wnosi kwotę: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Krzysztof Rudzik wnosi kwotę: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

 

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 16

Fundusze Fundacji pochodzą z:

 • 1. darowizn, spadków,
 • 2. subwencji osób prywatnych,
 • 3. ze zbiórek publicznych,
 • 4. dochodów z majątku nieruchomego,
 • 5. odsetek bankowych od funduszu założycielskiego i zasobów pieniężnych Fundacji gromadzonych na rachunku bankowym.

 

§ 17

 • 1. Dochody z darowizn, spadków, dotacji i zapisów będą użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 • 2. Zabronione jest:
 • a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są w związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 • b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 • d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 18

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

IV. Organy i sposoby zorganizowania.

§ 19

 • 1. Organami Fundacji są:
 • a) Zgromadzenie Fundatorów,
 • b) Zarząd Fundacji,
 • c) Komisja Rewizyjna.
 • 2. Decyzje i Uchwały organów Fundacji zapadają zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 • 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wyboru dokonuje zgromadzenie fundatorów.

 

V. Zgromadzenie Fundatorów

§ 20

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.

 

§ 21

Zgromadzenie fundatorów może powoływać uchwałą do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

 • a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 • b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji.

 

§ 22

Zgromadzenie fundatorów wybiera ze swojego grona prezydenta zgromadzenia Fundacji.

 

§ 23

 • 1. Zgromadzenie fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 • 2. Do kompetencji zgromadzenia fundatorów należy:
 • a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 • b) powoływanie i odwoływanie członków komisji rewizyjnej,
 • c) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
 • d) wytaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • e) zatwierdzenie programów działania Fundacji,
 • f) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd lub komisję rewizyjną, bądź podjętych z własnej inicjatywy,
 • g) ustalanie kierunkowych wytycznych dla zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 • h) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
 • i) zatwierdzenie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

 

§ 24

 • 1. Zgromadzenie fundatorów zwołuje jego prezydent bądź na wniosek zarządu 2/3 fundatorów - zgłoszony prezydentowi na piśmie.
 • 2. Zgromadzenie fundatorów powinno być zwołane co najmniej dwa razy do roku.

 

§ 25

Zgromadzenie fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

 


§ 26

W przypadku nieważności pełnienia funkcji przez prezydenta zgromadzenia fundatorów, powołuje ono ze swego grona osobę do sprawowania tej funkcji.

 

§ 27

Fundatorzy mogą działać poprzez swoich pełnomocników.

 

VI. Zarząd Fundacji

§ 28

 • 1. Zarząd Fundacji zwany dalej zarządem, składa się z trzech osób do pięciu osób i jest powoływany na pięć lat przez zgromadzenie fundatorów.
 • 2. Członkostwo zarządu ustaje wraz z chwilą odwołania bądź śmierci członka zarządu.
 • 3. Odwołanie członka zarządu następuje w razie:
 • a) złożenia rezygnacji,
 • b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka zarządu,
 • c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 • e) przekroczenie 75 roku życia,
 • f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
 • g) istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

§ 29

Pracami zarządu kieruje prezes.

 

§ 30

Prezes z grona tworzącego zarząd wyznacza wiceprezes.

 

§ 31

 • 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzającego przez zgromadzenie fundatorów.

 

§ 32

 • 1. Zarząd Fundacji:
 • a) reprezentuje ją na zewnątrz,
 • b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
 • c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • d) sprawuje zarząd jej majątkiem,
 • e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 • g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności Fundacji,
 • h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 • i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

 

§ 33

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 


§ 34

Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności Uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 35

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.

 

§ 36

 • 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 • 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Uchwałą Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 37

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

 

VII. Komisja Rewizyjna

 

§ 38

 • 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.
 • 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
 • 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 • 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji.
 • 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 • 3. Składanie sprawozdania na zebraniu Zgromadzenia Fundatorów wraz z działalnością Fundacji.
 • 4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Fundatorów.

 

§ 40

 • 1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 • 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

VIII. Zmiana Statutu

§ 41

Fundatorzy mogą dokonać zmiany Statutu przy czym zmiana nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

 

§ 42

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej Uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

 


IX. Postanowienia końcowe

§ 43

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 

§ 44

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

 

§ 45

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną Uchwałę na wniosek Zarządu.

 

§ 46

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 

§ 47

Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej Uchwały na wniosek Zarządu.

 

§ 48

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne (do dnia 31 marca każdego roku) sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


Podziel się
oceń
1
0

poniedziałek, 19 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  10 074  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

parenting